X
تبلیغات
رایتل

متره و برآورد ٫ صورت وضعیت ٫ تعدیل و آنالیزبهاء

متره و برآورد ٬صورت وضعیت ، تعدیل ٬ قیمت جدید ٬ آنالیز بهاء و سایر اصول قراردادی و اجرایی٬ ادعا وClaim + تهیه و تدریس و آموزش

روش های اجرایی

این هم چند روش اجرایی تهیه شده براساس استاندارد ایزو : 

۱ - روش اجرایی کنترل تجهیزات بازرسی و آزمون 

 

۲-