X
تبلیغات
رایتل

متره و برآورد ٫ صورت وضعیت ٫ تعدیل و آنالیزبهاء

متره و برآورد ٬صورت وضعیت ، تعدیل ٬ قیمت جدید ٬ آنالیز بهاء و سایر اصول قراردادی و اجرایی٬ ادعا وClaim + تهیه و تدریس و آموزش

پرسش و پاسخ های معاونت برنامه ریزی

تاریخ پرسش :  22/10/1389
     پرسش   
 
   تاریخ پاسخ :  22/10/1389
متن پاسخ

پاسخ 8910223) الف- برای مناقصاتی که در اسناد مناقصه، پرداخت تعدیل براساس دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 173073/101 مورخ 15/9/1382توسط دستگاه مناقصه‌گزار تعهد شده باشد، پیمانکاران باید بر اساس قیمت‌های سه ماهه قبل (یعنی سه ماهه سوم سال 1389 ) که در آن افزایش قیمت رخ نداده است، پیشنهاد قیمت خود را ارایه نمایند. ب ـ برای مناقصاتی که در آنها تعدیل توسط دستگاه مناقصه‌گزار پرداخت نمی‌شود، پیشنهاد دهندگان باید متناسب با شرایط مناقصه، پیشنهاد قیمت خود را ارائه نمایند.